نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٤   ٠ ٤٣   ٠ ٣١   ٠ ٢٨   ٠ ٤٦   ٠ ٢٩   ٠ ٢٨   ٠ ٣٩   ٠ ٣١   ٠ ٤٤   ٠ امساك
٠٠   ٢ ١٣   ٢ ٥٦   ١ ٥٣   ١ ١٧   ٢ ٥٤   ١ ٥٣   ١ ٠٨   ٢ ٥٧   ١ ١٤   ٢ گونش
٠٥   ٧ ١١   ٧ ٠٣   ٧ ٠١   ٧ ١٣   ٧ ٠٢   ٧ ٠١   ٧ ٠٨   ٧ ٠٣   ٧ ١٢   ٧ اوگلە
٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢١   ١ ٢٥   ١ ٢٠   ١ ١٩   ١ ٢٥   ١ ١٩   ١ ١٩   ١ ٢٤   ١ ٢١   ١ ٢٥   ١ یاتسی
١٤٤٤ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار ایرتسی
جمادی الاول
حادثە
حدیث