نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٢٤   ١٠ ٢١   ١٠ ٢٥   ١٠ ٢٦   ١٠ ٢٠   ١٠ ٢٦   ١٠ ٢٥   ١٠ ٢٢   ١٠ ٢٤   ١٠ ٢١   ١٠ امساك
٤٥   ١١ ٤٥   ١١ ٤٥   ١١ ٤٥   ١١ ٤٦   ١١ ٤٥   ١١ ٤٥   ١١ ٤٥   ١١ ٤٥   ١١ ٤٦   ١١ گونش
٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٧   ٥ ٥٦   ٥ ٥٧   ٥ اوگلە
١٩   ٩ ١٨   ٩ ١٩   ٩ ٢٠   ٩ ١٨   ٩ ٢٠   ٩ ٢٠   ٩ ١٩   ٩ ١٩   ٩ ١٩   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٦   ١ ١٩   ١ ١٥   ١ ١٤   ١ ٢١   ١ ١٥   ١ ١٤   ١ ١٨   ١ ١٥   ١ ١٩   ١ یاتسی
١٤٤٥ استقلال تقویمی
ترك استانبول
چهارشنبە
ربیع الاول
حادثە
حدیث