نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١٤   ١١ ١٧   ١١ ١٣   ١١ ١٣   ١١ ١٦   ١١ ١٣   ١١ ١٣   ١١ ١٥   ١١ ١٤   ١١ ١٦   ١١ امساك
٣٥   ٠ ٤١   ٠ ٣٣   ٠ ٣٢   ٠ ٤٢   ٠ ٣٢   ٠ ٣٣   ٠ ٣٨   ٠ ٣٤   ٠ ٤١   ٠ گونش
٢٢   ٦ ٢٥   ٦ ٢١   ٦ ٢٠   ٦ ٢٥   ٦ ٢٠   ٦ ٢١   ٦ ٢٣   ٦ ٢١   ٦ ٢٥   ٦ اوگلە
٢٨   ٩ ٢٧   ٩ ٢٨   ٩ ٢٨   ٩ ٢٧   ٩ ٢٨   ٩ ٢٨   ٩ ٢٧   ٩ ٢٨   ٩ ٢٧   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٦   ١ ١٩   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ٢٠   ١ ١٥   ١ ١٤   ١ ١٨   ١ ١٥   ١ ٢٠   ١ یاتسی
١٤٤٣ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار
ربیع الاول
حادثە
حدیث