نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٠٩   ٨ ٤٨   ٧ ١٢   ٨ ١٦   ٨ ٤٣   ٧ ١٤   ٨ ١٥   ٨ ٥٥   ٧ ١٠   ٨ ٤٨   ٧ امساك
٤٥   ٩ ٣١   ٩ ٤٧   ٩ ٤٩   ٩ ٢٨   ٩ ٤٨   ٩ ٤٩   ٩ ٣٦   ٩ ٤٦   ٩ ٣١   ٩ گونش
٥٨   ٤ ٥١   ٤ ٥٩   ٤ ٠٠   ٥ ٤٩   ٤ ٥٩   ٤ ٠٠   ٥ ٥٣   ٤ ٥٩   ٤ ٥١   ٤ اوگلە
٤٧   ٨ ٤٤   ٨ ٤٧   ٨ ٤٨   ٨ ٤٣   ٨ ٤٧   ٨ ٤٨   ٨ ٤٥   ٨ ٤٧   ٨ ٤٤   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٩   ١ ٣٥   ١ ٢٨   ١ ٢٧   ١ ٣٧   ١ ٢٧   ١ ٢٧   ١ ٣٣   ١ ٢٩   ١ ٣٥   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار
رمضان
حادثە
حدیث