نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١٨   ١٠ ١٦   ٩ ١٠   ١٠ ١٤   ١٠ ١٢   ١٠ ٣٩   ٩ ١٢   ١٠ ٢١   ١٠ ٠٦   ١٠ ١٥   ١٠ امساك
٤٠   ١١ ٤١   ١٠ ٣١   ١١ ٣٤   ١١ ٣٨   ١١ ٥٩   ١٠ ٣٣   ١١ ٤٥   ١١ ٢٧   ١١ ٤١   ١١ گونش
٥٩   ٥ ٠٠   ٥ ٥٠   ٥ ٥٢   ٥ ٥٧   ٥ ١٨   ٥ ٥١   ٥ ٠٤   ٦ ٤٦   ٥ ٠٠   ٦ اوگلە
٢٦   ٩ ٢٦   ٨ ١٧   ٩ ٢٠   ٩ ٢٣   ٩ ٤٥   ٨ ١٨   ٩ ٣١   ٩ ١٣   ٩ ٢٦   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٧   ١ ٢٠   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ٢١   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ١٨   ١ ١٦   ١ ٢٠   ١ یاتسی
١٤٤٤ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پنچشنبە
رمضان
حادثە
حدیث