نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٩   ٧ ١٨   ٧ ٤٥   ٧ ٥١   ٧ ١٢   ٧ ٥١   ٧ ٥٠   ٧ ٢٧   ٧ ٤٤   ٧ ١٧   ٧ امساك
٢١   ٩ ٠٧   ٩ ٢٥   ٩ ٢٩   ٩ ٠٣   ٩ ٢٩   ٩ ٢٨   ٩ ١٣   ٩ ٢٤   ٩ ٠٧   ٩ گونش
٤٥   ٤ ٣٨   ٤ ٤٧   ٤ ٤٩   ٤ ٣٦   ٤ ٤٩   ٤ ٤٩   ٤ ٤١   ٤ ٤٧   ٤ ٣٨   ٤ اوگلە
٣٧   ٨ ٣٤   ٨ ٣٧   ٨ ٣٩   ٨ ٣٤   ٨ ٣٩   ٨ ٣٩   ٨ ٣٦   ٨ ٣٨   ٨ ٣٤   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٣٥   ١ ٤١   ١ ٣٢   ١ ٣١   ١ ٤٤   ١ ٣١   ١ ٣١   ١ ٣٩   ١ ٣٣   ١ ٤١   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە
ذی الحجە
حادثە
حدیث