نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١١   ٧ ٤٥   ٦ ١٥   ٧ ٢٤   ٧ ٠٤   ٧ ٢٢   ٧ ٢٣   ٧ ٥٦   ٦ ١٢   ٧ ٤٤   ٦ امساك
٠٠   ٩ ٤٤   ٨ ٠١   ٩ ٠٨   ٩ ٠٦   ٩ ٠٧   ٩ ٠٨   ٩ ٥٠   ٨ ٥٩   ٨ ٤٣   ٨ گونش
٣٥   ٤ ٢٧   ٤ ٣٤   ٤ ٣٩   ٤ ٥١   ٤ ٣٨   ٤ ٣٩   ٤ ٣٠   ٤ ٣٢   ٤ ٢٦   ٤ اوگلە
٢٩   ٨ ٢٦   ٨ ٢٦   ٨ ٣٠   ٨ ٥٢   ٨ ٢٩   ٨ ٣٠   ٨ ٢٧   ٨ ٢٥   ٨ ٢٦   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٤١   ١ ٤٩   ١ ٣٩   ١ ٣٧   ١ ٥٢   ١ ٣٧   ١ ٣٧   ١ ٤٥   ١ ٣٩   ١ ٤٩   ١ یاتسی
١٤٤٣ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار ایرتسی
ذی الحجە
حادثە
حدیث