نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٢   ٧ ١٠   ٧ ٣٨   ٧ ٤٣   ٧ ٠٢   ٧ ٤٢   ٧ ٤٢   ٧ ١٨   ٧ ٣٧   ٧ ٠٩   ٧ امساك
١٦   ٩ ٠٢   ٩ ٢٠   ٩ ٢٣   ٩ ٥٧   ٨ ٢٢   ٩ ٢٢   ٩ ٠٧   ٩ ١٩   ٩ ٠١   ٩ گونش
٤٣   ٤ ٣٦   ٤ ٤٥   ٤ ٤٧   ٤ ٣٤   ٤ ٤٧   ٤ ٤٦   ٤ ٣٩   ٤ ٤٥   ٤ ٣٦   ٤ اوگلە
٣٦   ٨ ٣٤   ٨ ٣٦   ٨ ٣٧   ٨ ٣٢   ٨ ٣٧   ٨ ٣٧   ٨ ٣٤   ٨ ٣٧   ٨ ٣٤   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٣٧   ١ ٤٤   ١ ٣٤   ١ ٣٢   ١ ٤٦   ١ ٣٣   ١ ٣٣   ١ ٤٠   ١ ٣٥   ١ ٤٤   ١ یاتسی
١٤٤٥ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە ایرتسی
ذی القعدە
حادثە
حدیث